WALAI AutoLib Ultimate

WALAI AutoLib Ultimate

WALAI AutoLib Ultimate เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่รองรับการบริหารจัดการห้องสมุดประกอบด้วย ส่วนระบบงานหลัก (Core system), ส่วนระบบงานเสริม (Optional) และส่วนการเชื่อมต่อกับระบบภายนอก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนระบบงานหลัก เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่รองรับการบริหารจัดการห้องสมุดประกอบด้วย ระบบงานหลัก (Core system) ประกอบด้วย ระบบบริหารจัดการนโยบาย (Policy management module), ระบบจัดการข้อมูลสมาชิก (Patron management module), ระบบจัดซื้อจัดหา (Acquisition module), ระบบการทำรายการ (Cataloging module), ระบบควบคุมวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serials control module), ระบบควมคุมรายการหลักฐาน (Authority control module), ระบบการบริการยืม-คืน (Circulation module), ระบบการสืบค้นและบริการสมาชิก (OPAC and Utility module) และ ระบบการสร้างรายงาน (Report generator module)

ส่วนระบบงานเสริมเป็นระบบงานที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการบริการของห้องสมุด ระบบสามารถรองรับโมดูลงานเสริม (Optional) ประกอบด้วย ระบบงานช่วยแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ RDA (RDA Helper), ระบบจัดการบัตรสมาชิกและชำระเงิน (Member Card & Payment), ระบบบริการจัดส่งทรัพยากร (Document Delivery), บริการการเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับนักพัฒนาระบบ (API Service), เครื่องมือการบริหารจัดการสำหรับผู้ดูแลระบบ (Administrative Tool), แอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application), ระบบควบคุมการจัดเก็บทรัพยากรและชั้นหนังสือเสมือน (Inventory Control & Virtual Book Shelf), ระบบบริการข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (Dashboard), ระบบจัดการแถบสีสันหนังสือ (Color Label), เครื่องมือสำหรับปรับปรุงชุดข้อมูล (Global Update Tool) และ ระบบงานสร้างชุดข้อมูล (Create List)

ส่วนการเชื่อมต่อกับระบบภายนอก ระบบสามารถรองรับการทำงานร่วมกันกับระบบงานอื่นๆ ผ่านฟังก์ชันการเชื่อมต่อ ประกอบด้วย การเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสถาบันอุดมศึกษาไทย (Union Catalog for Thai Academic Libraries : UC-TAL) การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบฐานข้อมูลงานวิจัยไทย (TDC) การเชื่อมโยงกับเครื่องยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ (Self-check) และการเชื่อมโยงกับระบบสมาชิกอื่นๆ