About WALAI AutoLib

เกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

History

ความเป็นมาของ WALAI AutoLib

 • 2546-2547

  WALAI AutoLib beta Version

  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เฟส 1 เริ่มแรก ประกอบด้วย 2 ระบบหลักคือ Catalog และ Circulation การออกแบบระบบมีพื้นฐาน แนวคิดจากมาตรฐานการลงรายการ MARC 21 และ AACR 2 รวมถึงการให้บริการผู้ใช้ ห้องสมุดอย่างครบวงจรเกิดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ "WALAI AutoLib" beta version โดย ติดตั้ง beta version ให้กับ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 • 2548-2549

  WALAI AutoLib 1.02

  พัฒนาระบบตามคุณลักษณะระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย เกิด WALAI AutoLib version 1.02 ประกอบด้วย 6 ระบบย่อยดังนี้

  • ระบบบริหารจัดการนโยบาย (Policy Module) รองรับการใช้งานร่วมกันหลาย สาขา
  • ระบบจัดซื้อ-จัดหา (Acquisition Module)
  • ระบบลงรายการทรัพยากร (Catalog Module) รองรับการลงรายการทรัพยากร ตามประเภทของทรัพยากร อ้างอิงการใช้ Control Field ตามหลักการลงรายการ MARC 21 และรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน ISO 2709
  • ระบบควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial Control Module) รองรับการลงรายการ MARC Holding
  • ระบบยืม-คืน (Circulation Module)
  • ระบบสืบค้นและบริการสมาชิก (OPAC Module)

 • 2550-2551

  WALAI AutoLib 1.02 + Z39.5

  พัฒนาระบบ WALAI AutoLib ให้รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยใช้ Z39.50 พร้อมเผยแพร่และติดตั้งระบบ WALAI AutoLib (version 1.02) ให้กับมหาวิทยาลัยและ สถาบันต่างๆ

 • 2552-2553

  WALAI AutoLib 1.3

  • พัฒนา Self- Check Kiosk ต้นแบบของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib
  • พัฒนาระบบWALAI AutoLib ให้รองรับการใช้งานแบบ RFID
  • พัฒนาระบบ WALAI AutoLib support system (Help desk)
  • พัฒนา Member systemและเพิ่มฟังก์ชันพิมพ์บัตรสมาชิกใน ระบบ WALAI AutoLib ปรับระบบ WALAI AutoLib เป็น Version 1.3 ให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น

 • 2554-2555

  WALAI AutoLib 2.0

  • ปรับปรุงระบบสืบค้นและบริการสมาชิก (OPAC Module) ให้อยู่ในรูปแบบของ Library 2.0
  • พัฒนาระบบการจัดการค าค้นแบบ Solr-based
  • พัฒนาระบบการค้นแบบ FACET
 • 2556-2557

  WALAI AutoLib 3.0


 • WALAI AutoLibWULIB Team

ทีมงานพัฒนา