Acquisition Module

ระบบจัดซื้อ-จัดหา

ระบบตรวจสอบเช็คซ้ำ แก้ไขข้อมูล รายการเสนอซื้อที่อยู่ในขั้นตอนต่างๆได้ มีการแจ้งเตือนกรณีเสนอซื้อทรัพยากรซ้ำโดยอัตโนมัติ เปรียบเทียบราคาโดยให้ลำดับความสำคัญจากราคาที่ถูกที่สุด, จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ, ระยะเวลาจัดส่ง, ระยะการยืนราคาและลำดับการเสนอราคา ตามลำดับ แสดงรายงานเกี่ยวกับงบประมาณ,สถิติการเสนอซื้อและแนะนำทรัพยากร สร้างและพิมพ์รายการผลการตรวจรับ ทรัพยากรสารสนเทศ

สมาชิกรองรับการเสนอซื้อของสมาชิกผ่านเว็บไซต์โดยบุคคลทั่วไป ไม่จำเป็นต้อง login เข้าระบบ สามารถดูประวัติการเสนอซื้อและแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ ยืนยันรายการเสนอซื้อผ่านเว็บไซต์

ผู้อนุมัติพิจารณารายการเสนอซื้อผ่านเว็บไซต์ สามารถดูข้อมูลงบประมาณและประวัติการพิจารณาอนุมัติผ่านเว็บไซต์ได้ ระบุกรรมการตรวจรับจากรายชื่อในฐานข้อมูล และตรวจสอบผลการตรวจรับย้อนหลังได้

ตัวแทนจำหน่าย สามารถสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ ติดต่อขอใบเสนอราคา ผ่านทาง email จัดทำใบสั่งซื้อแยกตามตัวแทนจำหน่าย

จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศด้วยเงินสด สร้างระเบียนรายการทรัพยากรที่ทำการจัดซื้อ แก้ไข และสั่งพิมพ์ได้ จัดทำใบขอยืม ใบเบิก/ ใบสำคัญจ่ายเงินสด จากหน่วยที่รับผิดชอบด้านการเงินได้

อภินันทนาการและการจัดการทรัพยากรบริจาค รองรับการแนะนำแหล่งอภินันทนาการ สามารถบันทึกรายการทรัพยากรที่ต้องการขอรับอภินันทนาการและได้รับบริจาค จัดทำหนังสือขอบคุณ จากข้อมูลที่มีอยู่ในระบบโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลใหม่ สร้างระเบียนตัวแทนจำหน่าย เชื่อมโยงกับระเบียนบรรณานุกรม โดยบันทึกรหัสตัวแทนจำหน่ายได้อย่างอัตโนมัติ และแสดงผลบน Web OPAC