Circulation Module

ระบบยืม-คืน

จัดเก็บและประมวลผล รายการยืมทั้งหมด รายการยืมราย Item เพื่อแสดงเป็น Most active patrons, Last use list ตามลำดับบนหน้าหลักของ Web OPAC แสดงรายการเกินกำหนดส่ง (Over due list) จากหน้าจอยืมคืนได้โดยตรง

รายงาน Circulation exception report ทุกประเภทแบบกำหนดช่วงเวลา ,ส่ง e-mail ให้กับสมาชิก เพื่อให้หน่วยงานสามารถตรวจสอบว่า e-mail นั้นส่งถึงสมาชิกจริง/ทำรายงานและสั่งพิมพ์ Circulation notice list เพื่อติดประกาศตามหน่วยงานของห้องสมุดหรือสถาบันได้ สร้างรายงานประจำปีในรูปแบบกราฟได้ทั้งกราฟแท่งและวงกลม

ส่งออก transaction การให้บริการในรูปแบบของ text file เพื่อรองรับการทำ data mining ในอนาคต สามารถเลือกรูปแบบของใบสำคัญรับเงินในกรณีที่มีหลายรูปแบบ เลือกได้ว่าจะพิมพ์หรือไม่พิมพ์ใบสำคัญรับเงินจาก Policy ของ Circulation /มีทางเลือกให้แก้ไขราคาของทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกแจ้งหายได้ และมี log file เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง

สมาชิกพิมพ์บัตรสมาชิกห้องสมุดได้ ในกรณีที่ห้องสมุดไม่ต้องการใช้บัตรประจำตัวอื่นนอกจากบัตรที่ออกให้โดยห้องสมุด รองรับการเชื่อมต่อกับกล้องดิจิทัล หรือ web cam /สืบค้นหรือเรียกดูรายการประวัติการยืมคืนประจำวัน (Loan history) จากหน้าจอยืมคืนได้โดยตรง