Serial Control Module

ระบบควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

Holding เรียงผลการสืบค้นในหน้าจอ holding ได้อย่างถูกต้อง โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือ pattern ของ holding นั้น (อยู่ในการแสดงผลใน OPAC)
เชื่อมโยง holding จากระเบียนวารสารไปยังบทความในฉบับนั้นๆได้ และแสดงรายการบทความทั้งหมดที่มีใน holding นั้นได้
เชื่อมโยงผลการสืบค้นจากหน้าจอ item ไปยังหน้า holding เพื่อแก้ไขข้อมูลได้ในกรณีที่เป็นวารสารโดยไม่ต้องเปิดหน้าจอ holding management ขึ้นมาใหม่

สร้าง แก้ไข และลบ Checkin Card ได้ และระบุผลกระทบที่มีต่อ holding ทั้งหมดให้ผู้ใช้ทราบก่อนทำการแก้ไขเสมอ
กำหนดการสร้างรายการ binding ได้จาก Policy

ส่งออกระเบียน holding และ journal indexing ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ในรูปของ plain text
กรณีจำหน่ายออกระบบคงระเบียนนั้นไว้ในฐานข้อมูลโดยไม่ลบรายการออก แต่มีข้อความแจ้งผู้ใช้เพื่อทราบ ว่าไม่มีวารสารฉบับนั้นแล้ว ให้ suppress รายการนั้นได้เพื่อไม่ให้แสดงในรายการสืบค้น หรือ ไม่ suppress แต่ให้มีข้อความบอกสถานะ

หน้าจอแนะนำรูปแบบการทำรายการสำหรับผู้ใช้ ในกรณีสร้าง check in card ของวารสารที่มีกำหนดออกเป็น irregular เพิ่ม Review OPAC ในหน้าจอจัดการ Holding
เชื่อมโยงระเบียนวารสารกับวารสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่ห้องสมุดบอกรับทั้งสองรูปแบบ